ToolTipLayer

kainos be 19% PVM ir siuntimo kaštų.
Prekių paieška


Informacija
Esate čia: / Sugrąžinimo teisė

Sugrąžinimo teisė

Atšaukimo teis? 
Per dvi dienas J?s, nenurodydami priežas?i?, galite atšaukti savo užsakym? rašytine forma (pvz., laišku, faksu, elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba gr?žindami gautas prekes, net ir tuo atveju, jei užsakym? pateik?te kaip juridinis asmuo (?moni? užsakymai). Terminas pradedamas skai?iuoti nuo prek?s gavimo dienos ir skai?iuojamas iki raštiško J?s? atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiot?, užtenka tik laiku išsi?sti atsisakym? arba gr?žinti prekes. Užsakymo atšaukim? adresuokite: www.rallyandracing.biz
Atšaukimo pasekm?s
Užsakymo atšaukimo atveju abi sutarties šalys privalo gr?žinti gautas prekes ar paslaugas ir iš to gaut? naud? (pvz., pal?kanas). Jei gaut? preki? ar paslaug? ne?manoma pilnai arba dalinai gr?žinti arba j? b?kl? pablog?jusi, J?s privalote mums atlyginti vert?s skirtum?. Tai negalioja, jei prek? apgadinama jau vien tik j? apži?rint ir tikrinant, kaip tai daroma ir ?prastoje parduotuv?je. Kitais atvejais J?s galite išvengti žalos atlyginimo, jei nesinaudosite ta preke kaip savo nuosavybe ir neatliksite joki? veiksm?, kurie gal?t? sumenkinti prek?s vert?. Daiktai, kuriuos galima gr?žinti tose pa?iose pakuot?se, gr?žinami m?s? rizika. Daiktus, kuri? nebe?manoma supakuoti, m?s? darbuotojai atsiima patys. Už gr?žinamas prekes sumok?ti pinigai gr?žinami per 30 dien? nuo užsakymo atšaukimo išsiuntimo dienos.
J?s privalote apmok?ti gr?žinimo išlaidas, jei patiekta prek? atitinka užsakyme nurodyt? (t.y. jei gavote toki? prek?, kuri? ir užsisakin?jote) ir jei gr?žinamo daikto kaina neviršija 40 eur? sumos arba tuo atveju, kai nors prek?s kaina didesn?, ta?iau užsakymo atšaukimo metu pagal sutart? J?s dar nesate ?mok?j? sutartos dalin?s ?mokos.
Atšaukimo teis? negalioja
  • prek?ms arba dalims, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba br?žinius.
  • garso arba vaizdo ?rašams arba programinei ?rangai, jei šias duomen? laikmenas J?s jau išpakavote ir jomis naudojot?s,
  • automobili? sportui skirtoms dalims bei ?rangai, jei jos turi naudojimo ar bandymo panaudoti, ?montuoti žymi?, bei jei tr?ksta originalaus ?pakavimo.
  • knygoms, kalendoriams, žurnalams. fotografijoms, plakatams ir kitai iliustruotai spaudai.
 
Valiuta
EUR
El. pašto adresas:
Slaptažodis:
Likti prisijungus
Registracija
Pamiršote slaptažodį?

El. pašto adresas: