ToolTipLayer

kainos be 19% PVM ir siuntimo kađtř.
Prekiř paieđka


Informacija
Esate čia: / Informacija klientui

Informacija klientui

Svarbi informacija klientams

Pardav?jo tapatyb? ir adresas
J?s sudarote pirkimo-pardavimo sutart? su Uždaraja Akcine Bendrove Autohaus Weber, Paplaujos 5, Vilnius, kuri?  atstovauja internete elektronin? parduotuv?  www.rallyandracing.biz. Daugiau informacijos apie pardav?j? rasite skyrelyje "Apie mus".
 
Užsakymas 
Susirad? pageidaujam? prek?, tiesiog spauskite mygtuk? [? KREPŠELI] ir ši prek? bus ?d?ta ? J?s? preki? krepšel?. Bet kuriuo metu, paspaud? mygtuk? [KREPŠELIS], gal?site pasitikslinti, kokios prek?s jau yra J?s? preki? krepšelyje. Paspaud? mygtuk? [PAŠALINTI], bet kuriuo metu pasirinktas prekes v?l gal?site išimti iš preki? krepšelio. Jei visgi nusprendžiate pirkti prekes, esan?ias preki? krepšelyje, spauskite mygtuk? [TOLIAU - PRISTATYMAS]. Tuomet svetain? J?s? paprašys ?vesti asmeninius duomenis ir pasirinkti mok?jimo b?d? bei patvirtinti, kad susipažinote su kliento informacija. Bet kuriuo metu galite nutraukti užsakymo proces? arba, paspaud? mygtuk? [UŽSAKYTI], užbaigti užsakym?. 
 
Sutarties sudarymas:
Paspaud? mygtuk? "Užsakyti", J?s patvirtinate preki? krepšelyje esan?i? preki? užsakym?. Iškart po užsakymo išsiuntimo J?s gausite ir patvirtinim?, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis ?sigalioja, kai J?s gaunate patvirtinim? apie preki? išsiuntim? arba gaunate prekes.
 
Pri?jimas prie sutarties teksto:
Sutarties tekstas yra išsaugomas. J?s bet kuriuo metu šiame puslapyje galite pasitikslinti sutarties s?lygas. Konkre?ius užsakymo duomenis galite rasti paspaud? nuorod? Krepšelis.
 
Kainos
?ia nurodytos kainos yra be 21% PVM. Smulkesn? informacij? apie kainas rasite atitinkamuose puslapiuose prie preki? aprašymo. 
 
Pristatymo išlaidos
Jei užsakyt? knyg? ar kalendori? vert? viršys 350 Lit?, visas prekes Jums pristatysime nemokamai. Tai dar viena priežastis, kod?l apsimoka pirkti rallyandracing.biz elektronin?je parduotuv?je!
Kitas prekes, dalis ar ?rang? pristatome pagal kurjeri? arba pašto siunt? pristatymo ?kainius.
 
Standartiniai pristatymo b?dai:
 

 • DHL Economy Select, 3-5 darbo dienos
 • DHL Express 1-2 dienos
 • DPD Classic, 5 darbo dienos
 • Pristatymas Lietuvoje, DPD
 • Lietuvos Paštas, tik spauda
 • Lietuvos paštas, ES 3-5 dienos
 • Lithuanian Post, EPG with tracking
 
Galite pasirinkti šiuos mok?jimo b?dus:
 
1.Išankstinis apmok?jimas,
2.Iteikiant prekes arba pagal pateikt? s?skait?.
 
Smulkesn? informacij? (pvz. apie mok?jimo terminus) gausite rinkdamiesi pageidaujam? atsiskaitymo b?d?.
   
Pristatymo terminai
Numatomas pristatymo terminas nurodomas prek?s aprašyme. Jei tokios informacijos ten nerasite, prek?s pagal nutyl?jim? bus pristatytos per 30 dien? po užsakymo pri?mimo. Kliento pageidavimu, žinoma, galima susitarti ir d?l v?lesnio tiekimo laiko.
 
Dalin?s siuntos
Klientui pageidaujant, mes galime vienu metu patiekti tik dal? užsakyt? preki?. Papildomos pristatymo išlaidos priskai?iuojamos tik tada, jei b?tent taip buvo susitarta iš anksto.
Atšaukimo teis? 
Per dvi dienas J?s, nenurodydami priežas?i?, galite atšaukti savo užsakym? rašytine forma (pvz., laišku, faksu, elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba gr?žindami gautas prekes, net ir tuo atveju, jei užsakym? pateik?te kaip juridinis asmuo (?moni? užsakymai). Terminas pradedamas skai?iuoti nuo prek?s gavimo dienos ir skai?iuojamas iki raštiško J?s? atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiot?, užtenka tik laiku išsi?sti atsisakym? arba gr?žinti prekes. Užsakymo atšaukim? adresuokite: www.rallyandracing.biz
Atšaukimo pasekm?s
Užsakymo atšaukimo atveju abi sutarties šalys privalo gr?žinti gautas prekes ar paslaugas ir iš to gaut? naud? (pvz., pal?kanas). Jei gaut? preki? ar paslaug? ne?manoma pilnai arba dalinai gr?žinti arba j? b?kl? pablog?jusi, J?s privalote mums atlyginti vert?s skirtum?. Tai negalioja, jei prek? apgadinama jau vien tik j? apži?rint ir tikrinant, kaip tai daroma ir ?prastoje parduotuv?je. Kitais atvejais J?s galite išvengti žalos atlyginimo, jei nesinaudosite ta preke kaip savo nuosavybe ir neatliksite joki? veiksm?, kurie gal?t? sumenkinti prek?s vert?. Daiktai, kuriuos galima gr?žinti tose pa?iose pakuot?se, gr?žinami m?s? rizika. Daiktus, kuri? nebe?manoma supakuoti, m?s? darbuotojai atsiima patys. Už gr?žinamas prekes sumok?ti pinigai gr?žinami per 30 dien? nuo užsakymo atšaukimo išsiuntimo dienos.
J?s privalote apmok?ti gr?žinimo išlaidas, jei patiekta prek? atitinka užsakyme nurodyt? (t.y. jei gavote toki? prek?, kuri? ir užsisakin?jote) ir jei gr?žinamo daikto kaina neviršija 40 eur? sumos arba tuo atveju, kai nors prek?s kaina didesn?, ta?iau užsakymo atšaukimo metu pagal sutart? J?s dar nesate ?mok?j? sutartos dalin?s ?mokos.
Atšaukimo teis? negalioja
 • prek?ms arba dalims, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba br?žinius.
 • garso arba vaizdo ?rašams arba programinei ?rangai, jei šias duomen? laikmenas J?s jau išpakavote ir jomis naudojot?s,
 • automobili? sportui skirtoms dalims bei ?rangai, jei jos turi naudojimo ar bandymo panaudoti, ?montuoti žymi?, bei jei tr?ksta originalaus ?pakavimo.
 • knygoms, kalendoriams, žurnalams. fotografijoms, plakatams ir kitai iliustruotai spaudai.
Garantijos
Garantijos taikomos ?statymo numatyta tvarka, t.y. jei pastebimas prek?s defektas ar tr?kumas, pasirinktinai kliento pageidavimu šis tr?kumas arba pašalinamas, arba patiekiama prek? pakei?iama. Jei prek?s atitaisyti nepavyksta arba, jei ir pakaitin? prek? v?l yra su defektais, J?s galite prek? gr?žinti ir atgauti vis? jos pirkimo kain? arba pasilikti prek?, ta?iau gauti kainos nuolaid?.
 
Valiuta
EUR
El. pađto adresas:
Slaptaţodis:
Likti prisijungus
Registracija
Pamirđote slaptaţodá?

El. pađto adresas: