ToolTipLayer

kainos be 19% PVM ir siuntimo kaštų.
Prekių paieška


Informacija
Esate čia: / Duomenų apsauga

Duomenų apsauga

Kad pirkdami www.rallyandracing.biz gal?tum?te jaustis saugiai, visi vartotoj? pateikti duomenys saugomi nuo tre?i?j? asmen?, kadangi J?s? pasitik?jimas mus ?pareigoja, užtikrinti kuo griež?iausi? apsaug?. www.rallyandracing.biz saugo pateiktus duomenis ir naudoja juos tik tiesioginiam užsakym? vykdymui. Mes griežtai atmetame galimyb?, kad J?s? duomenys bus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kuri? pagalba b?tina vykdant J?s? užsakym?!

2 svarbios nuorodos
  • J?s? duomen? perdavimui naudojamas saugus serveris su SSL-technika (Secure Socket Layer) ir 128 bit? kodavimu. Tokiu b?du J?s? duomenys saugiai ir pašaliniams asmenims ne?skaitomu formatu perduodami tiesiogiai mums.

  • Jei J?s? banko duomenimis kokiu nors b?du pasinaudoja tam teis?s neturintys asmenys, dauguma bank? tokiu atveju prisiima visišk? atsakomyb? ir atlygina nuostolius. Jei bankas iš J?s? reikalaut? prisid?ti prie žalos atlyginimo 50 eur?, www.rallyandracing.biz sumok?s ši? sum? už Jus. Prašome nedelsiant informuoti bank?, jei pasteb?site, kad kažkas neteis?tai naudojasi J?s? duomenimis arba tiesiog kreipkit?s ? mus: orders@rallyandracing.biz.
Dar šiek tiek informacijos apie duomen? apsaug?

Klient? duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojan?i? Duomen? apsaugos ?statymo (BDSG) ir Elektroniniu b?du perduodam? duomen? apsaugos ?statymo (TDDSG) direktyv?. J?s? asmeniniai duomenys naudojami išskirtinai aiškiems tikslams ir saugomi ne ilgiau, nei tai b?tina.
 
Bet kuriuo metu J?s turite teis? nemokamai gauti informacij? apie J?s? pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti. D?l šios paslaugos kreipkit?s ? mus el. paštu orders@rallyandracing.biz, faksu arba si?skite mums laišk? iki pareikalavimo paštu.

Mes jokiu b?du neperduodame J?s? asmenini? duomen?, ?skaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adres? tretiesiems asmenims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedan?ius m?s? partnerius, teikian?ius paslaugas, kuriems šie duomenys yra b?tini. Ta?iau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimal?s b?tini duomenys.

Šioje parduotuv?je informacija apie J?s? preki? krepšelio turin? išsaugoma atminose (Cookies), ir užsisakin?jant kit? kart?, juos galite v?l perži?r?ti. Norint užsiregistruoti arba užsisakyti preki?, mums reikalingi kliento duomenys. Jei j?s jau esate klient?/-as, galite prisijungti labai paprastai - tiesiog ?ved? savo el. pašto adres? ir slaptažod?. Atminose saugom? duomen? d?ka Jums nebereikia kaskart v?l iš naujo pildyti formuliaro. Suvesti duomenys galioja 365 dienas. Pasirinkta žvalgykl?s (Browser) programa J?s galite patys administruoti savo duomenis ir jei norite, juos užblokuoti.
Valiuta
EUR
El. pašto adresas:
Slaptažodis:
Likti prisijungus
Registracija
Pamiršote slaptažodį?

El. pašto adresas: